Uitzendburo

Privacy statement

Privacy Statement E&P Opleiding en Advies B.V.

Inleiding

E&P Opleiding en Advies B.V., gevestigd aan ’t Zwarte Land 16 te Scherpenzeel bereikbaar op telefoonnummer 033-4341040, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. E&P Opleiding en Advies vindt beveiliging van persoonsgegevens belangrijk. In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de door u gevraagde diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke wij verwerken:

- Voor- en achternaam;

- Geboortedatum;

- Geboorteplaats;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Overige gegevens t.b.v. een specifiek project, worden nader overeengekomen

Verwerking persoonsgegevens

E&P Opleiding en Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen voorzien van uw gevraagde informatie en/of afgenomen producten/diensten;

- De opdrachtgever van E&P Opleiding en Advies te kunnen voorzien van informatie;

- Overeenkomst met u aan te gaan;

- Uw certificaten te kunnen opstellen;

- Gebruik maken van onze online portal; (toekomst)

- Inschrijven bij een opleidingsinstituut ;

- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Bewaartermijn persoonsgegevens

E&P Opleiding en Advies bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met derden

E&P Opleiding en Advies deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. E&P Opleiding en Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt E&P Opleiding en Advies uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken

E&P Opleiding en Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door E&P Opleiding en Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eenp.nl. Tevens willen we u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging E&P Opleiding en Advies doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is E&P Opleiding en Advies met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie of via info@EenP.nl.

Vragen, opmerkingen of klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

E&P Opleiding en Advies 033-4341040 of via info@EenP.nl